Organizational chart

Sơ đồ tổ chức của công ty OHF

Công ty cổ phần OHF được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp 2005. Các hoạt động của Công ty tuân theo Luật Doanh nghiệp, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty Cổ phần OHF gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng  quản  trị  do  Pháp  luật,  Điều  lệ  Công  ty.

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Giám đốc.

Giám đốc:

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 03 (ba người): 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Các Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc được Giám đốc ủy quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các phòng ban:

Các phòng ban bao gồm:

  • Phòng kinh doanh
  • Phòng xuất nhập khẩu
  • Phòng Marketing
  • Phòng kế toán
  • Phòng hành chính nhân sự
  • Kho vận

Thực hiện các nhiệm vụ, nội dung công việc được giao và chịu trách nhiệm trước 2 phó giám đốc.